Algemene voorwaarden


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Rico café: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Rico café met het postadres Postbus 175, 1400 AD Bussum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 32109306;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Rico café een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Rico café;
d. website: de website www.ricocafe.nl.

Artikel 2 Algemeen 
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Rico café en de klant waarop Rico café deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Rico café, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. 
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Rico café en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 
3.2 Afbeeldingen, prijzen en verder door Rico café verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Rico café niet.
3.3 Rico café is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
3.4 De vermelde prijzen voor de producten zijn in euro’s en in aanbiedingen en offertes voor consumenten inclusief BTW, in andere gevallen zijn de prijzen voor de producten exclusief BTW.
3.5 Rico café heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
3.6 Indien de klant een consument is, dan worden de producten enkel aangeboden aan personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Artikel 4 Afbeeldingen
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Rico café onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de klant geen bevestigingse-mail heeft ontvangen binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling, dient hij contact op te nemen met Rico café via het e-mailadres info@ricocafe.nl of via het telefoonnummer 036-5240565.
5.4 Indien de klant en consument is en de overeenkomst is op afstand dan wel door middel van colportage tot stand gekomen, dan kan de klant de overeenkomst binnen 7 werkdagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel binnen 8 dagen na dagtekening van de overeenkomst, uitsluitend schriftelijk en bij voorkeur aangetekend, ontbinden.
5.5 Op verzoek van Rico café zal de klant de volgende informatie verstrekken:
a. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en bankrekeningnummer;
b. een kopie van een door Rico café geaccepteerde identiteitsbewijs;
c. indien de klant een bedrijf is, een uittreksel van het handelsregister.
5.6 Rico café is gerechtigd een klant onder opgave van redenen niet te accepteren.

Artikel 6 Het abonnement
6.1 Het abonnement wordt met de klant zijnde een consument aangegaan voor een periode van één jaar. Zonder opzegging wordt het abonnement telkens automatisch met één jaar verlengd. Rico café behoudt zich het recht voor overeenkomsten niet te verlengen.
6.2 De duur van het abonnement voor de klant zijnde een bedrijf wordt in de overeenkomst opgenomen. Zonder opzegging wordt het abonnement telkens automatisch verlengd met de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan.
6.3 De eerste maand van de overeenkomst is een proeftijd. In de proeftijd kan de klant de overeenkomst opzeggen. Indien de klant de overeenkomst in de proeftijd opzegt, worden enkel de abonnementkosten voor de eerste maand aan de klant in rekening gebracht, tenzij de klant de overeenkomst overeenkomstig artikel 11 van de algemene voorwaarden ontbindt.
6.4 Opzegging na de proeftijd kan met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand voor het verstrijken van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan.
6.5 Opzegging dient schriftelijk en bij voorkeur aangetekend te geschieden.
6.6 De producten worden eenmaal per maand gestuurd naar het door de klant opgegeven adres. Indien de klant gedurende de overeenkomst de producten op een ander adres wenst te ontvangen, kan de klant dit schriftelijk of via de e-mail aan Rico café doorgeven.

Artikel 7 Prijswijziging
7.1 De prijzen van de producten zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenbepalende factoren. Indien zich gedurende de overeenkomst wijzigingen voordoen in de kostenbepalende factoren, dan is Rico café gerechtigd tot herziening van de oorspronkelijke prijs.
7.2 Indien de prijzen van de producten stijgen gedurende de overeenkomst, wordt de klant daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.
7.3 De klant zijnde een consument is gerechtigd bij een prijsstijging de overeenkomst tussentijds op te zeggen.
7.4 Indien de oorspronkelijke prijs van de producten wordt verhoogd met meer dan 10%, dan heeft de klant zijnde een bedrijf het recht de overeenkomst te ontbinden.
7.5 De klant dient de overeenkomst schriftelijk en bij voorkeur aangetekend op te zeggen binnen 14 dagen na de schriftelijke kennisgeving van de verhoging door Rico café tegen de datum waarop de prijsverhoging in werking treedt.
7.6 De klant is niet bevoegd de overeenkomst tussentijds op te zeggen indien de prijsverhoging het gevolg is van een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel.

Artikel 8 Annuleringskosten bij tussentijdse opzegging
Indien de klant de overeenkomst na het verstrijken van de proeftijd tussentijds opzegt, wordt aan de klant annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen € 20,-. Dit bedrag wordt niet aan de klant in rekening gebracht indien artikel 7.3 of 7.4 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.

Artikel 9 Leveringen en leveringstermijnen
9.1 De door Rico café opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
9.2 De door Rico café opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.
9.3 In een geval dat enig door haar bevestigde termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan Rico café slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.
9.4 Aan klanten die gevestigd zijn binnen het op de website vermelde wervingsgebied van Rico café worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Is de klant bevestigd buiten dit wervingsgebied, dan worden de verzendkosten in rekening gebracht conform de tarieven van TNT of een soortgelijk bedrijf. De klant wordt via de e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht van de kosten van het verzenden.

Artikel 10 Betaling
10.1 Indien de klant een consument is, geschiedt betaling van het abonnement maandelijks middels automatische incasso, waarvoor de klant een volmacht verleent.
10.2 Indien de klant een bedrijf is, dan dient betaling te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum.
10.3 Indien de betaling wordt gestorneerd of om enige andere reden de automatische incasso niet plaats vindt, stuurt Rico café de klant een herinnering en dient de betaling van het factuurbedrag binnen 7 dagen na dagtekening van de herinnering te zijn voldaan.
10.4 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn, dan is de klant van rechtswege in verzuim. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Rico café de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
10.5 Indien de klant zijnde een bedrijf de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119a en 6:120 Burgerlijk Wetboek (wettelijke rente bij handelstransacties). Indien de klant een consument is, zal de klant, indien hij de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt en aan de verstuurde ingebrekestelling geen gehoor geeft, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek.
10.6 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 7 dagen, dan worden geen nieuwe producten meer geleverd. Op het moment dat alle openstaande vorderingen zijn voldaan, levert Rico café weer nieuwe producten.
10.7 Indien de klant niet dan wel meerdere malen te laat heeft betaald en derhalve niet heeft voldaan aan zijn afnameverplichting van 12 leveringen per jaar, dan is Rico café bevoegd de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 11 Ontbinding
11.1 Indien de overeenkomst via de website of colportage tot stand is gekomen, heeft de klant zijnde een consument het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongeopend, ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Rico café zal bij een dergelijke ontbinding binnen 14 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Producten waarvan de verpakking is geopend kunnen niet worden geretourneerd, aangezien Rico café na opening van de verpakking van het product de kwaliteit niet meer kan waarborgen.
11.2 Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op geleverde producten die snel kunnen bederven dan wel verouderen.
11.3 Rico café is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
11.4 Voorts is Rico café bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 12 Klachtenregeling en verjaring
12.1 De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Klachten kunnen gemeld worden bij:
Rico café
Postbus 175
1400 AD Bussum
e-mail: info@ricocafe.nl
telefoon: 036-5240565
12.2 Klachten worden door Rico café binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
12.3 Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over een geleverd product. Voor de klant zijnde een consument geldt een verjaringstermijn van 2 jaar. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Rico café kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
13.2 Rico café is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
13.3 Rico café is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Rico café is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
13.4 Rico café is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.
13.5 Rico café is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.6 Indien Rico café aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Rico café beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Rico café gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Rico café beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.7 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rico café of haar ondergeschikten.

Artikel 14 Overmacht 
14.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Rico café liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals: gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren in het land van herkomst van de producten; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Rico café door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Rico café of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Rico café of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
14.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Rico café vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Rico café als de klant gehouden zijn om die te benutten.
14.3 In geval van overmacht is Rico café niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Rico café als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten 
15.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Rico café geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
15.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Rico café mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 16 Beveiliging en internet
Rico café zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Rico café kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 17 Persoonsgegevens
17.1 Rico café draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
17.2 Rico café verwerkt persoonsgegevens (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:
a. het versturen van de bestelde producten;
b. het beheren van een klantenbestand;
c. het verzenden aan de klant van informatie over producten van Rico café;
d. facturering;
e. kredietwaardigheidonderzoek en zekerheidstelling;
f. geschillenbeslechting;
g. fraudebestrijding.
17.3 In het kader van fraudepreventie kan Rico café informatie over mogelijke fraude opslaan.
17.4 Rico café is gerechtigd informatie met betrekking tot fraude uit te wisselen met externe partijen teneinde verdere fraude tegen te gaan.

Artikel 18 Slotbepalingen
18.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
18.3 Op elke overeenkomst tussen Rico café en de klant is Nederlands recht van toepassing.
18.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Rico café worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Rico café is gelegen. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Rico café zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.


 

Terug